THIẾT KẾ, SẢN XUẤT PHẦN MỀM KẾ TOÁN - CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP TIN HỌC HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

PHẦN MỀM KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

     Phần mềm AcPRO 6
     Phần mềm AcPRO 7
     Phần mềm AcPRO 8
     Phầnmềm AcPRO 9
 
PHẦN MỀM KẾ TOÁN - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ACPRO 8
     

 

   Phiên bản phần mềm Kế toán - Quản trị Tài chính áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong lãnh vực kinh doanh hàng hóa - dịch vụ - xây dựng.

    Phiên bản này tích hợp các tính năng theo dõi Hợp đồng, các nhóm phí và hạch toán báo cáo doanh thu, chi phí và việc thanh toán đối với các Hợp đồng, các khoản mục, các vụ việc.

    Phiên bản này bao gồm các phân hệ kế toán và hệ thống báo cáo như sau :

   1. Thu - Chi tiền mặt :
- Cập nhật những thông tin liên quan trực tiếp đến các nghiệp vụ thu - chi tiền mặt.
- Lập các chứng từ, sổ sách, báo cáo liên quan đến thu, chi tiền mặt.

   2. Thanh toán qua ngân hàng :
- Cập nhật, theo dõi các thông tin liên quan đến các nghiệp vụ thanh toán thông qua hệ thống các tài khoản của đơn vị tại các ngân hàng.
- Lập các chứng từ, sổ sách, báo cáo liên quan đến thanh toán qua ngân hàng.

   3. Mua hàng và Công nợ phải trả :
- Cập nhật các thông tin liên quan đến quá trình mua và nhập kho hàng hóa - vật tư như : Nhập mua; Hạch toán các chi phí liên quan đến việc mua hàng hóa - vật tư; Xuất trả hàng hóa - vật tư cho người bán.
- Cập nhật các thông tin liên quan đến các chi phí phải trả cho người cung cấp các loại hàng hóa - dịch vụ.
- Cập nhật các thông tin về việc thanh toán các chi phí mua hàng hóa - vật tư hoặc dịch vụ.
- Lập các chứng từ, sổ sách, báo cáo liên quan đến việc mua hàng hóa - vật tư, mua dịch vụ.
- Báo cáo và phân tích quá trình mua hàng hóa - vật tư, mua dịch vụ và thanh toán.
- Báo cáo và theo dõi các khoản công nợ phải thanh toán cho người cung cấp hàng hóa - vật tư, dịch vụ.

   4. Bán hàng và Công nợ phải thu :
- Cập nhật các thông tin liên quan đến việc xuất bán hàng hóa, thành phẩm như : Xuất bán hàng; Nhập hàng bán bị trả lại; Thông tin về việc đặt hàng của khách mua hàng và xuất bán theo các đơn đặt hàng.
- Cập nhật các dữ liệu phải thu từ khách mua hàng hóa (không theo dõi tồn kho), dịch vụ.
- Theo dõi việc thu hồi công nợ từ người mua, hạch toán các khoản chi phí hoa hồng, các khoản chiết khấu bán hàng.
- Lập các chứng từ, sổ sách, báo cáo liên quan đến việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
- Báo cáo và phân tích quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thanh toán.
- Báo cáo và theo dõi các khoản công nợ phải thu theo khách hàng, theo hợp đồng hoặc theo các đối tượng.
- Hỗ trợ việc quản lý công nợ phải thu theo hạn thanh toán, theo số dư công nợ tối đa.

   5. Vật tư - Hàng hóa và Tồn kho :
- Cập nhật các thông tin, quản lý quá trình nhập - xuất - luân chuyển nội bộ đối với các loại hàng hóa - vật tư như : Nhập kho thành phẩm từ quá trình sản xuất; Nhập kho các loại hàng hóa - vật tư khác (không phải nhập mua); Cập nhật và phân bổ các chi phí sản xuất cho thành phẩm đã nhập kho; Xuất nguyên vật liệu phục vụ sản xuất; Điều chuyển hàng hóa - vật tư giữa các kho; Xuất khác đối với hàng hóa - vật tư.
- Cập nhật và quản lý số liệu về hàng hóa - vật tư tồn kho lúc đầu năm.
- Thực hiện tổng hợp các phát sinh về nhập - xuất hàng hóa - vật tư. Tái cập nhật giá vốn của hàng hóa xuất kho theo từng loại chứng từ phát sinh.
- Lập các chứng từ, sổ sách, báo cáo liên quan đến tất cả các nghiệp vụ phát sinh về nhập - xuất kho hàng hóa - vật tư.
- Theo dõi và phân tích các số liệu về Nhập - Xuất - Tồn kho hàng hóa - vật tư.
- Tập hợp các chi phí nguyên vật liệu liên quan đến quá trình sản xuất nhằm hỗ trợ việc tính giá thành sản phẩm.

   6. Tài sản cố định và công cụ dụng cụ :
- Quản lý các hồ sơ Tài sản cố định / Công cụ dụng cụ.
- Cập nhật các dữ liệu liên quan đến việc tăng - giảm - khấu hao tài sản cố định / tăng - giảm - phân bổ chi phí sử dụng công cụ dụng cụ.
- Thực hiện trích khấu hao TSCĐ bằng 02 phương pháp : Tự động trích khấu hao vào thời điểm cuối tháng hoặc người dùng tự lập các chứng từ trích khấu hao.
- Thực hiện phân bổ chi phí sử dụng công cụ dụng cụ theo 02 phương pháp : Tự động hoặc thủ công.
- Lập các chứng từ, sổ sách, báo biểu liên quan đến công tác quản lý, hạch toán tài sản cố định / công cụ dụng cụ.

   7. Kế toán tổng hợp :
- Thực hiện cập nhật các dữ liệu phát sinh không liên quan trực tiếp đến các phân hệ kế toán đã nêu trên và lập các chứng từ ghi sổ kế toán.
- Quản lý hệ thống tài khoản và số dư đầu năm trên các tài khoản. Danh sách tài khoản sẽ được tự động thiết lập theo quy định. Nhằm đáp ứng tốt nhất cho quá trình hạch toán kế toán, phần mềm sẽ hỗ trợ người dùng đăng ký thêm 03 cấp chi tiết tùy theo yêu cầu cụ thể.
- Quản lý các hồ sơ công nợ phải thu và phải trả. Theo dõi hạn thanh toán theo thời gian. Theo dõi việc thanh toán công nợ theo mức số dư tối đa.
- Lập các bút toán kết chuyển tự động theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp, từng phương pháp hạch toán.
- Thực hiện tập hợp các chi phí theo đối tượng hỗ trợ việc tính giá thành sản phẩm (đối với đơn vị sản xuất).
- Thực hiện tự động thiết lập các bút toán kết chuyển lúc cuối kỳ.
- Lập các báo cáo quyết toán tài chính theo quy định.
- Lập báo cáo và phân tích tình hình công nợ.
- Lập các báo biểu phân tích tình hình sản xuất - kinh doanh của đơn vị : Phân tích tổng hợp và chi tiết các vấn đề liên quan đến doanh thu, chi phí, các đối tượng, ... Hỗ trợ phân tích theo hình thức tổng hợp hoặc chi tiết đa cấp, phân tích theo hướng đối tượng.
- Thực hiện lập các báo cáo phân tích đa cấp tình hình thực hiện các loại chi phí, các nhóm chi phí nhằm mục đích hỗ trợ công tác tập hợp chi phí theo đối tượng, theo nhóm đối tượng.
- Thực hiện lập các báo cáo phân tích đa cấp tình hình thực hiện doanh thu, chi phí và quá trình thanh toán đối với các hợp đồng, các vụ việc, các khoản mục.
- Lập các Bảng kê báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng.
- Lập đầy đủ các sổ sách, báo biểu từ chi tiết đến tổng hợp theo các hình thức sổ kế toán : Nhật ký chung; Nhật ký chứng từ; Chứng từ ghi sổ; Nhật ký sổ cái.

   Download :

Phiên bản Update : Hiệu chỉnh, bổ sung đến ngày 20/06/2022.
(Tải file Ac8Update.exe, copy vào trong thư mục chính của phần mềm để thực hiện update)

Phiên bản dùng thử : Có thời hạn sử dụng 30 ngày.

   << Quay lại
   

Công ty TNHH TIN HỌC VÀ PHẦN MỀM NGÀY MỚI
12 ĐƯỜNG 16A, P.BHH B, Q.BÌNH TÂN, TP.HỒ CHÍ MINH
Điện thoại : (08) 5425 1681 - (090) 252 0179 - (098) 3456 065
Design by vietnamstart.com

Phanmemngaymoi.com
Phanmemngaymoi